30.6.10

Διαύγει@ μέσω Διαδικτύου σε ολα

Ηλεκτρονική δημοσίευση όλων των νόμων και των πράξεων του κράτους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΔΡΗ


 Καμία απόφαση ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, ή έγκρισης προϋπολογισμού και δαπανών κυβερνητικών, αυτοδιοικητικών και δημόσιων φορέων δεν θα εκτελείται αν δεν έχει αναρτηθεί η σχετική πράξη στο Διαδίκτυο.

Το σχέδιο νόμου που φέρει τον τίτλο Διαύγει@ κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, για την υποχρεωτική ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων με σκοπό τη μέγιστη δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης.

Ο νόμος συνιστά μια καινοτομία της κυβέρνησης καθώς πουθενά στην Ευρώπη δεν εφαρμόζεται ανάλογη πρακτική. Μάλιστα το νομοσχέδιο αυτό έτυχε της απόλυτης έγκρισης της τρόικας, κατά την ενημέρωσή της από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, καμία πράξη φορέα δεν θα εκτελείται αν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή της στο Διαδίκτυο ακόμα και αν από τον νόμο δεν προβλέπεται δημοσίευσή της. Επίσης διατηρείται η υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης να καλούν σε ακρόαση τους πολίτες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις αποφάσεις που ενδεχομένως να θίγουν δικαιώματα ή συμφέροντά τους.

Εύκολη πρόσβαση.
Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών φορέων πρέπει να αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση, ακόμη και εκείνοι που δεν είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας, τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα διατίθενται δωρεάν στους πολίτες σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Υποχρεωτικά οι αποφάσεις και οι πράξεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε φορέα που λαμβάνει την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το ισχύον σύστημα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή της δημοσίευσής τους στον Τύπο ή της ανάρτησής τους σε κοινοτικό κατάστημα. Βάση δεδομένων. Παράλληλα με την ανάρτηση στους οικείους δικτυακούς τόπους των φορέων, οι υπόχρεοι διαβιβάζουν στο Εθνικό Τυπογραφείο όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου, που θα αποτελεί και τη βάση δεδομένων. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα ρυθμιστούν όλα τα τεχνικά ζητήματα εφαρμογής του νόμου που αφορούν μεταξύ των άλλων τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία των κειμένων των νόμων, των Π.Δ. και πράξεων που λαμβάνονται προς ανάρτηση.

Ειδική πρόβλεψη εισάγεται στο σχέδιο νόμου για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αναρτημένο στο Διαδίκτυο κείμενο μιας πράξης διαφέρει από το κείμενο που έχει δημοσιευθεί. Σύμφωνα με αυτή, αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στον οικείο δικτυακό τόπο, ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την προστασία δημοσίων συμφερόντων και των ατομικών δικαιωμάτων δεν αναρτώνται πράξεις στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις κ.ά. Για παράδειγμα, θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του φορέα η απόφαση απόλυσης του υπαλλήλου, όχι όμως η αιτία.

    Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, καμία πράξη δεν θα εκτελείται αν δεν έχει πρώτα δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο


Αρχή από την 1η Οκτωβρίου- τελευταία προθεσμία η 15η Μαρτίου 2011

Διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος του νόμου προβλέπονται για τους υπόχρεους φορείς προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη περίοδος προσαρμογής.

Συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου οφείλουν να αναρτούν τις πράξεις τους ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργών, οι υφυπουργοί, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων και περιφερειών, οι ειδικοί γραμματείς υπουργείων και των οργάνων στα οποία έχουν χορηγήσει οι ανωτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα. Από την 1η Νοεμβρίου στο Διαδίκτυο θα αναρτώνται οι πράξεις των οργάνων των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ από τη 15η Μαρτίου 2011 των φορέων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: