7.10.11

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘‘ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ’’ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ

Τη Δευτέρα 10 Οκτώβρη 19:30 στο Παλιό Νοσοκομείο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ

1. Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Το άρθρο 13 της οδηγίας ορίζει τα εξής:

Άρθρο 13

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:

α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα·
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές· και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) -κατά την πάγια νομολογία του- έχει κρίνει ότι υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να γίνεται με τρόπο που να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
Παράλληλα, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τη νομολογία του ΔΕΕ στις περιπτώσεις όπου υπάρχει νέα νομοθεσία, η οποία έχει σχέση με έργο που έλαβε ήδη έγκριση, επιβάλλεται να επανεξεταστεί η έγκριση, διαφορετικά το έργο καθίσταται παράνομο. Εν προκειμένω, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ, η οποία έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6701/17-10-2003 απόφαση του Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος θεσπίστηκε νέα (ευρωπαϊκή) νομοθεσία που έχει σχέση με το επίδικο έργο και στην οποία αναφερόμαστε –επιγραμματικά- στη συνέχεια.

2. Μετά από την ημερομηνία έγκρισης του έργου ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ (17-10-2003) θεσμοθετήθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2006, το δίκτυο Natura 2000 (οδηγία 79/409 όπως κωδικοποιήθηκε για τα άγρια πτηνά και η οδηγία 92/43 για τους οικοτόπους). Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και τη νομολογία που ακολούθησε, εάν το έργο είναι εντός των ορίων περιοχής που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 ή σε μια σχετική εγγύτητα με μια τέτοια περιοχή ή τέλος αν υπάρχουν στην περιοχή προστατευόμενα από τις ως άνω οδηγίες είδη πανίδας και χλωρίδας ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί η περιοχή ως προστατευόμενη σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, τότε δεν αρκεί η κλασική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οδηγίας 85/337 όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει. Απαιτείται η ειδική Δέουσα Εκτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43.

Αυτή η προϋπόθεση είναι καίριας σημασίας διότι η ρύθμιση του άρθρου 6 παράγραφος 3 θεσπίζει υποχρέωση αποτελέσματος. Με άλλα λόγια επιβάλλει να μην διακινδυνευτεί στο ελάχιστο ο τόπος που έχει ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Για να αντιληφθούμε τη βαρύτητα αυτής της ρύθμισης θα πρέπει να τονιστεί ότι η κλασική οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337) δεν επιβάλλει υποχρέωση αποτελέσματος διότι αρκείται μόνο στην τήρηση της διαδικασίας και δεν υπεισέρχεται στην ουσία.

Επειδή ο χώρος που θα γίνει ο ΧΥΤΑ είναι σε απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων από τα όρια προστατευόμενων περιοχών που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 (κυρίως το φαράγγι Σελινούντα με κωδικό GR2320005 και το Όρος Παναχαϊκό με κωδικό GR2320007) επιβάλλεται να υπάρξει η Δέουσα Εκτίμηση του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43. Εφόσον, λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια εκτίμηση το έργο είναι παράνομο. Στο ζήτημα αυτό η νομολογία του ΔΕΕ είναι πάγια και σταθερή.

3. Η οδηγία 2000/60 για την πολιτική στον τομέα των υδάτων προβλέπει ότι από τον Δεκέμβριο του 2009 πρέπει να θεσπιστούν σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού (άρθρο 13) και να καταρτιστούν μέτρα ελέγχου των απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση (άρθρο 11). Μέχρι τώρα δεν έχει θεσπιστεί κανένα σχέδιο διαχείρισης και δεν έχει καταρτιστεί κανένα μέτρο αποτροπής της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Εν προκειμένω, η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ είναι στη λεκάνη απορροής με κωδικό GR27 και ονομασία ‘Ρέματα παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου’ για την οποία δεν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης.

Να σημειωθεί ότι με βάση την οδηγία 2000/60 εκδόθηκαν ειδικές οδηγίες για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (2008/105 και 2006/118) που προβλέπουν νέες ρυθμίσεις για την αποτροπή της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές πηγές, όπως είναι ο ΧΥΤΑ.
Επειδή α) δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης ούτε κατάρτιση μέτρων για την ανωτέρω λεκάνη απορροής ποταμού –σύμφωνα με την οδ. 2000/60- από την οποία να προκύπτει εάν κατά πόσο υπάρχει συμβατότητα του έργου με τα υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και β) δεν έχουν οριστεί η μέθοδος, τα μέσα αποτροπής και οι τιμές των ρύπων –σύμφωνα με τις οδ. 2008/105 και 2006/118- ώστε να αποτραπεί ή να μειωθεί η ρύπανση από τον ΧΥΤΑ, η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ είναι παράνομη.

4. Η χωροθέτηση ΧΥΤΑ πρέπει να προβλέπεται στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε το 2005 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Απαιτείται από το νόμο η αναθεώρησή του διότι παρήλθαν ήδη 5 χρόνια και κυρίως διότι δεν έχει εκπονηθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση [ΣΠΕ]) σύμφωνα με την οδηγία 2001/42. Πράγματι, ο ΠΕΣΔΑ για να είναι νόμιμος έχει ως προϋπόθεση, μεταξύ των άλλων, την εκπόνηση ΣΠΕ.

Διαφορετικά καθίσταται παράνομος με συνέπεια η χωροθέτηση των ΧΥΤΑ που περιλαμβάνονται στον ως άνω παράνομο περιφερειακό σχεδιασμό, να είναι και αυτή παράνομη.
Να σημειωθεί ότι κεντρική θέση στο σύστημα της ΣΠΕ κατέχει η Περιβαλλοντική Μελέτη (ΠΜ). Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ΠΜ είναι, μεταξύ άλλων, οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα (πανίδα και χλωρίδα), στον πληθυσμό, στην ανθρώπινη υγεία, στο έδαφος, στο νερό, στον αέρα, στους κλιματικούς παράγοντες, στην πολιτιστική κληρονομιά (αρχιτεκτονική και αρχαιολογική), στο τοπίο και στις σχέσεις μεταξύ αυτών.

Αυτές οι πληροφορίες θα προσανατολίσουν τις αρμόδιες αρχές στο να αναζητήσουν τις εναλλακτικές λύσεις σχετικά τόσο με τον χώρο εγκατάστασης όσο και με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές. Να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις για εναλλακτικές λύσεις της οδηγίας ΣΠΕ είναι επιτακτικότερες και έχουν ευρύτερο περιεχόμενο σε σχέση με την παραδοσιακή οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (85/337) και περιλαμβάνουν οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα ώστε να υπηρετηθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται και στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αρκετές περιφέρειες έχουν αναθεωρήσει τους ΠΕΣΔΑ και έχουν καταρτίσει ΣΠΕ νωρίτερα ή μετά την παρέλευση 5ετίας (πχ. Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου).

Κατά συνέπεια εφόσον δεν έχει αναθεωρηθεί ο ΠΕΣΔΑ και δεν έχει καταρτιστεί ΣΠΕ, όπως αυτό προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία το έργο ΧΤΥΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ είναι, σύμφωνα με τα παραπάνω, παράνομο.

Γιώργος Μπάλιας
Διδάκτωρ Νομικής (Δίκαιο Περιβάλλοντος) -Δικηγόρος
Κολοκοτρώνη 70 Πειραιάς
Τηλ. 210-4171757
Κιν. 6945850352

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο σας που αναδεικνυεται το θεμα με το εγκλημα του ΧΥΤΑ ( της κακιας ωρας ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ.Ο Σταθης Θεοδωρακοπουλος δεν διαθετει τσιπα.Επιβεβαιωμενα.Απο το "θα παμε τα σκουπιδια στην Παπανικολου με Σινουκ" στο "δεν θα κανουμε ΧΥΤΑ στη θεση Παπανικολου λογω του υδροφορου οριζοντα και της πλουσιας πανιδας" στο "Ο ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ ειναι η μονη λυση".Αυτος ειναι ο δημαρχος.Να τον χαιρομαστε.ΥΓ...προς αποκατασταση της αληθειας βεβαια,να σημειωσουμε εδω πως το τερατουργημα ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ εχει τη σφραγιδα Καλογεροπουλου.