7.5.13

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Με την 123/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 132/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 132.659,10 του Οργανισμού Νεολαίας και
Άθλησης (Ο.Ν.Α) του Δ. Αθηναίων, που αφορούσε στην καταβολή της αξίας
γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2007-2008 σε υπαλλήλους του Οργανισμού, με
την αιτιολογία ότι δεν προέκυπτε επαρκώς η ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας
του ανωτέρω Οργανισμού για τη χορήγηση γάλακτος, κατά τα έτη αυτά, ώστε
να καταβληθεί μεταγενέστερα η αξία αυτού σε χρήμα, κατ’ εφαρμογή της περ.
Β της Υ.Α. 53361/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1503), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 31119/2008 (ΦΕΚ Β΄ 990).

Για τον ίδιο λόγο κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε. : 1) 111 - 115 και 152 -
160/2010, συνολικού ποσού ευρώ 40.727,70, του Δ. Αιγίου, (Πράξη 213/2010
24 του VIΙ Τμήματος του Ελ. Σ.)

Με τη 261/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο το
45/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.996,60, του Δ. Οροπεδίου Λασιθίου, που
αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης για την έκδοση 1000 αντιγράφων βιβλίου με
τίτλο «Η Εκπαίδευση στην επαρχία Λασιθίου», με την αιτιολογία ότι η ανωτέρω
δαπάνη ήταν μεν λειτουργική, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 37 του Κ.Δ.Κ., καθόσον συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών του
Δήμου στον τομέα του πολιτισμού, προάγοντας τα πνευματικά ενδιαφέροντα των
δημοτών του, με την καλλιέργεια της ιστορικής τοπικής μνήμης και συνείδησης,
πλην όμως ήταν μη νόμιμη, αφού υπερέβαινε το από τις ειδικές περιστάσεις
επιβαλλόμενο προσήκον μέτρο, διότι ο μεγάλος αριθμός των υπό προμήθεια
βιβλίων, σε συνδυασμό με την πρόδηλη δυνατότητα κάθε ενδιαφερομένου να το
συμβουλευτεί στα σχολεία, στις βιβλιοθήκες και στις λοιπές δημόσιες Υπηρεσίες
του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, την καθιστούσαν μη αναγκαία για την
εκπλήρωση των προαναφερθέντων θεμιτών σκοπών του Δήμου.
Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε μη θεωρητέο το 187/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.700
του Δ. Αιγίου (Πράξη 214/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).

Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.:1) 310, 316, 317, 436 και 463/2010,
ποσού ευρώ 34.464,18 του Δ. Μονεμβασίας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 154/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λακωνίας), 2) 85/2010, ποσού
ευρώ 12.138,00, του Δ. Αιγίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 5/2010 της
2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αχαΐας), 3) 136, 138 και 141/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 23.987,72, του Δ. Αιγίου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 6/2010 της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας Επιτρόπου)

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Αιγίου, για το
οικονομικό έτος 2001, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή: 1) συνολικού ποσού
21.399 ευρώ σε υπαλλήλους του Δήμου ως αντιτίμου καταβολής αξίας γάλακτος, για
το λόγο ότι από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 της 88555/30.9.1988 Κ.Υ.Α., η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 39 ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 79), καθώς και από τις
διατάξεις των Κ.Υ.Α. 2078920/9085/0022/4.10.1989 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 800),
34042/1.2.1996 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 77) και 8653/21.2.1997 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 175), συνάγεται ότι η
προβλεπόμενη παροχή γάλακτος σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων σε καθημερινή
βάση αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των εργαζομένων αυτών με την
καθημερινή κατανάλωσή του και ως εκ τούτου δεν παρέχεται στην υπηρεσία η
ευχέρεια χρηματικής αποτίμησης της παροχής και καταβολής χρήματος αντί του
γάλακτος, καθόσον με τον τρόπο αυτό μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του παρεχόμενου
είδους ατομικής προστασίας, κατά περιγραφή του ως άνω νομοθετικού σκοπού (Σχετ.
Πρ. IV Τμ. Ελ.Σ. 25, 96/1999, 164/2004). Εξάλλου, ο ισχυρισμός ότι ο Δήμος δεν
διέθετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση του γάλακτος δεν μπορεί
να θεωρηθεί ότι νομιμοποιεί τις ανωτέρω δαπάνες (Σχετ. Πρ. VII Τμ. Ελ.Σ.
399/2009). 2) συνολικού ποσού ευρώ 3.187 εντελλόμενου με τα 134, 322, 642, 1093,1359, 1647, 2417, 2763, 3225, 3580, 3902/2001 Χ.Ε. για καταβολή επιδόματος
διαχειριστικών λαθών σε υπαλλήλους του Δήμου, για το λόγο ότι από τα συνημμένα
στα ανωτέρω Χ.Ε. δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι συνέτρεχαν στα πρόσωπα των
υπαλλήλων αυτών οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 1 ν. 2470/1997, ήτοι κατοχή
θέσης διαχειριστή ή ταμία, μηνιαίο ποσό διαχείρισης ανώτερο των 50.000 δρχ. σε
μετρητά και βεβαίωση του αρμόδιου Προϊστάμενου ότι οι εν λόγω υπάλληλοι
διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο χρήματα, 3) συνολικού ποσού
ευρώ 26.955, εντελλόμενου με τα 7, 71, 297, 596,1306,1622,1969, 2301, 2734, 3123
και 3461/2001 Χ.Ε., για έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων, διότι τα εν
λόγω Χ.Ε. εξοφλήθηκαν στην αρχή του μήνα, ειδικότερα την 1η έως την 3η ημέρα του
μήνα, ενώ έπρεπε να εξοφληθούν στο τέλος αυτού, μετά την πραγματοποίηση των
μετακινήσεων, ενώ οι σχετικές δαπάνες βάρυναν τον Κ.Α.Ε. 011.1 "έξοδα
παράστασης δημάρχου", αντί του Κ.Α.Ε. 011.2 "έξοδα κίνησης δημάρχου και
προέδρων τοπικών συμβουλίων", κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των
πιστώσεων του άρθρου 7 παρ. 2 του βδ/τος της 17-5/15-06-1959, 4) ποσού ευρώ
3.247 εντελλόμενου με το 2733/2001 Χ.Ε. για έξοδα παράστασης προέδρου
δημοτικού συμβουλίου και αντιδημάρχων από 16-9-2001 μέχρι 30-09-2001, για το
λόγο ότι επί του ανωτέρω Χ.Ε. δεν είχε τεθεί η πράξη εξόφλησης από τον ταμία, κατά
παράβαση της διάταξης του άρθρου 61 του β.δ. 17/5-15-06-59. Επιπλέον,
διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των Χ.Ε., που αφορούν στις ανωτέρω δαπάνες δεν
συνοδεύεται από Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) και οι εξοφλήσεις αυτών δεν
φέρουν στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος δικαιούχου κατά παράβαση των
άρθρων 11, 22 παρ. 1 και 60 παρ. 4 β.δ. της 17-5/15-06-1959. Για τους ανωτέρω
λόγους εκδόθηκε από τον Επίτροπο της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Ν. Αχαΐας το
με αριθμ. 1/2010 Φ.Μ.Ε., το οποίο εκκρεμεί.

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Αιγίου, για το
οικονομικό έτος 2001, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή: 1) συνολικού ποσού ευρώ
212.625 εντελλόμενου με τα 1644, 1692 και 3000/2001 Χ.Ε. για την εξόφληση των
11ου, 12ου και 13ου λογαριασμού του έργου «Μελέτη - κατασκευή αναπαλαίωση του
παλαιού Νοσοκομείου Δήμου Αιγίου», για το λόγο ότι: α) στο 1692/2001 Χ.Ε. δεν
επισυνάπτεται πιστοποίηση του έργου και συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών κατά
παράβαση των άρθρων άρθρο 38 και 40 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α΄ 223) και β) στα
συνημμένα δικαιολογητικά των Χ.Ε. δεν προσκομίζεται το χρονοδιάγραμμα του
έργου για τον έλεγχο της εντός των χρονικών προθεσμιών εκπλήρωσης των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 9 του ν.
1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), 2) ποσού ευρώ 119.949 για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Διερευνητικές εργασίες στον πυθμένα του νέου λιμένα
Αιγίου», για το λόγο ότι: α) κατά παράβαση της παρ. 7 του άρθρου 26 του β.δ. της
17-5/15-06-1959 δεν επισυνάπτονται: απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την
κατάρτιση ή την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, στο οποίο
περιλαμβάνεται το εκτελούμενο έργο, απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής για τη
διάθεση της πίστωσης, και τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας (άρθρο 5 παρ.
1 π.δ. 171/1987), διακήρυξη (άρθρο 5 παρ. 1 π.δ. 171/1987), αντίγραφο του ΦΕΚ και
τα φύλλα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε περίληψη της διακήρυξης,
πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής για την
κατακύρωση της δημοπρασίας, συμφωνητικό υπογεγραμμένο από το δήμαρχο και τον
ανάδοχο (άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 171/1987), επικυρωμένο αντίγραφο εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης και βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του εργασιών του
ως άνω λογαριασμού. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των Χ.Ε., που αφορούν
στις ανωτέρω δαπάνες δεν συνοδεύεται από Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) και
οι εξοφλήσεις αυτών δεν φέρουν στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος δικαιούχου,
κατά παράβαση των άρθρων 11, 22 παρ. 1 και 60 παρ. 4 β.δ. της 17-5/15-06-1959.
Για τους ανωτέρω λόγους εκδόθηκε από τον Επίτροπο της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου
στο Ν. Αχαΐας το με αριθμ. 1/2010 Φ.Μ.Ε., το οποίο εκκρεμεί.

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Αιγίου, οικονομικού
έτους 2001, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή: 1) συνολικού ποσού ευρώ 5.938
εντελλόμενου με τα 244, 246, 775, 905, 1132, 1771, 2100, 2762, 2909, 3026, 3157,
3201, 3523, 3850 και 3851/2001 Χ.Ε. για βιντεοσκόπηση είκοσι (20) συνεδριάσεων
του δημοτικού συμβουλίου και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου, για το λόγο ότι η
βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου δεν προβλέπεται από
διάταξη νόμου, ούτε συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί
καθορίζονται στο άρθρο 24 του π.δ. 410/1995 (Σχετ. Πρ. VII Τμ. Ελ.Σ. 43/2005 και
246/2006), ενώ για την βιντεοσκόπηση των λοιπών εκδηλώσεων δεν προκύπτει ότι η
διενέργεια αυτής έγινε για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Δήμου, 2)
συνολικού ποσού ευρώ 7.445 εντελλόμενου με τα 273, 960, 1096, 1457, 1925, 2151,
2405, 2922, 3281 και 3568/2001 Χ.Ε., για τη φύλαξη κτιρίων σχολείων εντός των
ορίων του Δήμου, διότι η εν λόγω δαπάνη δεν προβλέπεται από γενική ή ειδική
διάταξη νόμου, 3) συνολικού ποσού ευρώ 14.529 για συμμετοχή του Δήμου στις
δαπάνες επέκτασης του δημοτικού φωτισμού, διότι από τα συνημμένα
δικαιολογητικά των σχετικών Χ.Ε. προκύπτει ότι οι απαιτήσεις είχαν εξοφληθεί πριν
την έκδοση αυτών (Σχετ. Πρ. VII Τμ. Ελ.Σ. 27/2009), 4) ποσού ευρώ 19.611 για
εργασίες συντήρησης οδών και κοινοχρήστων χώρων, για το λόγο ότι οι εν λόγω
δαπάνες παράνομα επιμερίσθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας σε αναδόχους μικρών
έργων, καθόσον το συνολικό ποσό των ομοειδών αυτών έργων υπερέβαινε το όριο
των 8.804 ευρώ, άνω του οποίου δεν επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
το άρθρο 17 παρ. 2 ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244). Για τον ίδιο λόγο διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή συνολικού ποσού 114.371 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού, λαμπτήρων, κατασκευή ειδικού φωτισμού, συντήρηση και επισκευή
δημοτικού και εορταστικού φωτισμού. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε μη νόμιμη
καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 17.924, εντελλόμενου με τα 60, 140, 260, 412, 414,
464, 550, 1777, 1798, 2903, 3500, 3502 και 3681/2001 Χ.Ε., για την πληρωμή
σύμβασης παροχής διαφόρων μηχανογραφικών υπηρεσιών (μηχανογράφηση του
Τ.Α.Π., της μισθοδοσίας, των λογαριασμών των νεκροταφείων) προς εξυπηρέτηση
της Λογιστικής Υπηρεσίας του Δήμου, για το λόγο ότι: α) οι ως άνω εργασίες
αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του
υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού και ειδικότερα των υπαλλήλων των Τμημάτων
Οικονομικού - Λογιστικού σε συνεργασία με το Γραφείο Μηχανογράφησης του
Δήμου και β) από τα συνημμένα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η εν λόγω ανάθεση
έγινε απευθείας αντί της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού κατά παράβαση της παρ.
1β της 2024710/602/0026/1998 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 431) και χωρίς τη σύνταξη της
απαιτούμενης από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α' 11)
μελέτης. Πέραν τούτων, σε όλα τα ανωτέρω Χ.Ε., πλην των 3502 και 3681/2001, δεν
επισυνάπτεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης της ανατεθείσας εργασίας από τριμελή
επιτροπή παραλαβής, κατά παράβαση των προβλεπόμενων με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α' 11). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των
ανωτέρω δαπανών δεν συνοδευόταν από Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) και οι
εξοφλήσεις αυτών δεν έφεραν στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος δικαιούχου,
κατά παράβαση των άρθρων 11, 22 παρ. 1 και 60 παρ. 4 β.δ. της 17-5/15-06-1959.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η καταβολή δαπάνης συνολικού ποσού ευρώ 63.484, που
αφορούσε στην επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων, ήταν μη νόμιμη για το
λόγο ότι δεν προέκυπτε η ύπαρξη αποφάσεων ανάληψης και διάθεσης των πιστώσεων
αυτών, κατά παράβαση της διάταξης των άρθρων 11-19 του β.δ./τος της 17-5/15-06-
1959. Για τους ανωτέρω λόγους εκδόθηκε από τον Επίτροπο της 2ης Υπηρεσίας
Επιτρόπου στο Ν. Αχαΐας το με αριθμ. 1/2010 Φ.Μ.Ε., το οποίο εκκρεμεί.

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Αιγίου, οικονομικού
έτους 2001, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 11.739
εντελλόμενου με το 243/2001 Χ.Ε. για την οικονομική ενίσχυση τοπικού
Γυμναστικού Συλλόγου, για το λόγο ότι στα συνημμένα στο εν λόγω Χ.Ε.
δικαιολογητικά δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 262 παρ. 3 του
π.δ. 410/1995 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης της χρηματοδότησης. Για τον ίδιο
λόγο διαπιστώθηκαν μη νόμιμες καταβολές: α) ποσού ευρώ 92.443 στο Δημοτικό
Στάδιο Αιγίου και στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Αιγίου, β) ποσού ευρώ
24.945 για οικονομική ενίσχυση στους οικονομικά αδύναμους πολίτες κατά τις
εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, γ) ποσού ευρώ 2.377 για την αξία
διατακτικών κουπονιών κρέατος και τροφίμων, που χορηγήθηκαν το έτος 2001 και δ)
συνολικού ποσού ευρώ 70.433 για την οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, του Δημοτικού Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου και της
Δημοτικής Πινακοθήκης για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών. Επιπλέον,
διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των Χ.Ε., που αφορούν στις ανωτέρω δαπάνες δεν
συνοδεύεται από Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) και οι εξοφλήσεις αυτών δεν
φέρουν στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος δικαιούχου κατά παράβαση των
άρθρων 11, 22 παρ. 1 και 60 παρ. 4 β.δ. της 17-5/15-06-1959. Για τους ανωτέρω
λόγους εκδόθηκε από τον Επίτροπο της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Ν. Αχαΐας το
με αριθμ. 1/2010 Φ.Μ.Ε., το οποίο εκκρεμεί.

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Αιγίου, οικονομικού
έτους 2001, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή ποσού ευρώ 5.369 και 3.815 για
ενοίκιο αποθήκης υλικών και μίσθωμα οικοπέδου για χρήση πάρκινγκ, αντίστοιχα,
για το λόγο ότι: α) στα δικαιολογητικά των σχετικών Χ.Ε. δεν επισυνάπτονται
στοιχεία διενέργειας διαγωνισμού και β) οι εν λόγω δαπάνες μη ορθά βάρυναν τον
Κ.Α.Ε. «Λοιπά μισθώματα Υπηρεσίας Οδοποϊας» αντί του ορθού Κ.Α.Ε. «Λοιπά
μισθώματα λοιπών Υπηρεσιών» κατά παράβαση της αρχής ειδικότητας των
πιστώσεων του άρθρου 7 του β.δ./τος της 17-5/15-06-1959. Επιπλέον, διαπιστώθηκε
ότι το σύνολο των ανωτέρω δαπανών δεν συνοδεύεται από Έκθεση Ανάληψης
Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) και οι εξοφλήσεις αυτών δεν φέρουν στοιχεία ταυτότητας του
υπογράφοντος δικαιούχου κατά παράβαση των άρθρων 11, 22 παρ. 1 και 60 παρ. 4
β.δ. της 17-5/15-06-1959. Για τους ανωτέρω λόγους εκδόθηκε από τον Επίτροπο της
2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Ν. Αχαΐας το με αριθμ. 1/2010 Φ.Μ.Ε., το οποίο
εκκρεμεί.

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Αιγίου, για το
οικονομικό έτος 2001, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή: 1) ποσού ευρώ 25.596 για
προμήθεια γραφικής ύλης, βιβλίων και εντύπων για τις Υπηρεσίες του Δήμου με
περισσότερες συμβάσεις προμηθειών, για το λόγο ότι έγινε παράνομη κατάτμηση
ομοειδών προμηθειών, με σκοπό την αποφυγή διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/8.3.1993 (ΕΚΠΟΤΑ, ΦΕΚ Β΄
185) και την παρ. 1β της 2024710/602/0026/1998 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 431), 2) συνολικού
ποσού ευρώ 44.184, για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για την κίνηση
αυτοκινήτων του Δήμου, για το λόγο ότι: α) δεν προκύπτει η διενέργεια διαγωνισμού
κατά παράβαση της παρ. 1β της 2024710/602/0026/1998 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 431) και β)
στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στα σχετικά Χ.Ε. δεν περιλαμβάνεται
κατάσταση ιπποδύναμης των οχημάτων ούτε τα διανυθέντα χιλιόμετρα για τον έλεγχο
κατανάλωσης των καυσίμων κατά παράβαση της 1450/550/1982 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 93),
3) ποσού ευρώ 7.187, για προμήθεια οικοδομικών υλικών, για το λόγο ότι οι εν λόγω
δαπάνες παράνομα επιμερίσθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας σε προμηθευτές,
καθόσον το συνολικό ποσό των ομοειδών αυτών προμηθειών υπερέβαινε το όριο των
8.804 ευρώ, άνω του οποίου δεν επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244), 4) ποσού ευρώ 44.050 εντελλόμενου με
το 3884/2001 Χ.Ε., για την απευθείας αγορά ακινήτου, διότι στα επισυναπτόμενα στο
εν λόγω Χ.Ε. δικαιολογητικά δεν περιλαμβάνονται: α) απόφαση του Δ.Σ. κατά
παράβαση του άρθρου 252 του π.δ. 410/1995, β) απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση
εκτιμητικής επιτροπής, όπως ορίζει το άρθρο 248 παρ. 6 του π.δ. 410/1995 και γ)
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για διάθεση πίστωσης κατά παράβαση του
άρθρου 111 παρ. 2γ΄ του π.δ. 410/1995. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των
Χ.Ε., που αφορούν στις ανωτέρω δαπάνες δεν συνοδεύεται από Έκθεση Ανάληψης
Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) και οι εξοφλήσεις αυτών δεν φέρουν στοιχεία ταυτότητας του
υπογράφοντος δικαιούχου κατά παράβαση των άρθρων 11, 22 παρ. 1 και 60 παρ. 4
β.δ. της 17-5/15-06-1959. Για τους ανωτέρω λόγους εκδόθηκε από τον Επίτροπο της
2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Ν. Αχαΐας το με αριθμ. 1/2010 Φ.Μ.Ε., το οποίο
εκκρεμεί.

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Αιγίου, για το
οικονομικό έτος 2001, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή 1) συνολικού ποσού ευρώ
6.767, εντελλόμενου με τα 210, 847, 1150, 1467, 1839, 2340, 2579, 2943, 3319 και
3649/2001 Χ.Ε., που αφορά στην αμοιβή κοινωνικής λειτουργού, η οποία
προσλήφθηκε με σύμβαση έργου για 12 μήνες για τη συγκρότηση της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, για το λόγο ότι δεν προκύπτει αν για την ως άνω πρόσληψη
ακολουθήθηκε η διαδικασία του άρθρου 6 ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), δηλαδή
έκδοση απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας και βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή του
νομικού συμβούλου του Δήμου ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου. Επιπλέον,
διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των Χ.Ε., που αφορούν στις ανωτέρω δαπάνες δεν
συνοδεύεται από Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) και οι εξοφλήσεις αυτών δεν
φέρουν στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος δικαιούχου, κατά παράβαση των
άρθρων 11, 22 παρ. 1 και 60 παρ. 4 β.δ. της 17-5/15-06-1959. Για τους ανωτέρω
λόγους εκδόθηκε από τον Επίτροπο της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Ν. Αχαΐας το
με αριθμ. 1/2010 Φ.Μ.Ε., το οποίο εκκρεμεί.

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του Δ. Αιγίου, για το
οικονομικό έτος 2001, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή : 1) συνολικού ποσού
ευρώ 3.480 για την εξόφληση τελών κινητής τηλεφωνίας, για το λόγο ότι κατά το
έτος 2001 δεν προβλεπόταν από γενική ή ειδική διάταξη νόμου η χρήση κινητών
τηλεφώνων από τους ΟΤΑ, δεδομένου ότι το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
προέβλεπε την εξυπηρέτηση των αναγκών τους από την σταθερή τηλεφωνία, ενώ η
δυνατότητα για τη χρησιμοποίηση από τους ΟΤΑ υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
προβλέφθηκε για πρώτη φορά από το άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α'
195) και ίσχυσε από 19-10-2004 (Σχετ. Πρ. IV Τμ. Ελ.Σ. 122/1999, Β' Κλιμ. Ελ.Σ.
7/2007, 433/2006 και 225/2008), 2) συνολικού ποσού ευρώ 7.327 για ταχυδρομικά
τέλη, για το λόγο ότι από τα συνημμένα δικαιολογητικά των σχετικών Χ.Ε.
(τριπλότυπα είσπραξης ΕΛ.ΤΑ.) τα εν λόγω τέλη έχουν εξοφληθεί πριν από την
έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και πριν την πράξη εξόφλησης από τον ταμία
του Δήμου, με συνέπεια να μη παρίσταται νόμιμη η πληρωμή τους με την έκδοση
τακτικών χρηματικών ενταλμάτων, αντί της έκδοσης για την αιτία αυτή χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 32 του β.δ./τος της 17-5/15-06-1959, 3) συνολικού ποσού ευρώ 516.953,
εντελλόμενου με τα 508, 820, 1495, 1693, 2702, 3742 και 3930/2001 Χ.Ε., για
καταβολή τόκων δανείου, που συνήφθη με τραπεζικό ίδρυμα, με σκοπό την αγορά
εργοστασιακού συγκροτήματος κατόπιν πλειστηριασμού, διότι από καμία διάταξη
δεν προβλέπεται η συμμετοχή του Δήμου σε πλειστηριασμούς για την αγορά
ακινήτου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των Χ.Ε., που αφορούν στις
ανωτέρω δαπάνες δεν συνοδεύεται από Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης (Ε.Α.Δ.) και οι
εξοφλήσεις αυτών δεν φέρουν στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος δικαιούχου
κατά παράβαση των άρθρων 11, 22 παρ. 1 και 60 παρ. 4 β.δ. της 17-5/15-06-1959.
Για τους ανωτέρω λόγους εκδόθηκε από τον Επίτροπο της 2ης Υπηρεσίας
Επιτρόπου στο Ν. Αχαΐας το με αριθμ. 1/2010 Φ.Μ.Ε., το οποίο εκκρεμεί.

Με την 7/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Αχαΐας επεστράφη αθεώρητο το 203/2010 Χ.Ε., ποσού ΕΥΡΩ 4.675,17, του
Γ.Ν. Αιγίου, που αφορούσε σε δαπάνη εγκατάστασης και ρύθμισης συστήματος
παρακολούθησης με κάμερες των χώρων του ως άνω νοσοκομείου, με την αιτιολογία
ότι δεν είχε εκδοθεί άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 του ν.2472/1997
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 50). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι η εν λόγω δαπάνη πληρώθηκε μετά από
κατάσχεση που έγινε την 15/9/12 στον τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης
που τηρεί το ΓΝ Αιγίου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατόπιν εκδόθηκε το αριθμ.
526/2012 όμοιο, αξίας 5.657,22 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το παραπάνω κατασχετήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: